راه اندازی خانه فناور محیط زیست هفته پژوهش - سالن شهید شهریاری

20 آذر - 09:00 تا 12:00

برگزاری دوره آشنایی با پهبادهای مناسب نقشه برداری و قانون موجود - سالن سهروردی

20 آذر - 09:00 تا 12:00

انجمن اسلامی - مرکز همایش های بین المللی غدیر

21 آذر - 13:00 تا 20:00

سالن سهروردی

سالن سهروردی دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

مرکز همایش های بین المللی غدیر

سالن غدیر دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

سالن شهید شهریاری

سالن شهیدشهریاری دانشگاه زن...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

سالن اندیشه

سالن اندیشه دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

کریدور نمایشگاهی سهروردی

-

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

کریدور نمایشگاهی غدیر

-

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی