معاونت فرهنگی - مرکز همایش های بین المللی غدیر

8 اسفند - 13:00 تا 18:00

معارفه دانشجویان مدیریت و حسابداری دانشکده علوم انسانی - مرکز همایش های بین المللی غدیر

9 اسفند - 09:00 تا 12:00

معارفه دانشجویان مدیریت و حسابداری دانشکده علوم انسانی - مرکز همایش های بین المللی غدیر

9 اسفند - 13:00 تا 14:00

سالن سهروردی

سالن سهروردی دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

مرکز همایش های بین المللی غدیر

سالن غدیر دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

سالن شهید شهریاری

سالن شهیدشهریاری دانشگاه زن...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

سالن اندیشه

سالن اندیشه دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

کریدور نمایشگاهی سهروردی

-

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی