معاونت فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویی - مرکز همایش های بین المللی غدیر

20 آذر - 13:00 تا 18:00

معاونت فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویی - سالن سهروردی

20 آذر - 13:00 تا 17:00

همایش ناهنجاریهای متابولیکی علوم دامی - سالن سهروردی

21 آذر - 08:00 تا 12:00

سالن سهروردی

سالن سهروردی دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

مرکز همایش های بین المللی غدیر

سالن غدیر دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

سالن شهید شهریاری

سالن شهیدشهریاری دانشگاه زن...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

سالن اندیشه

سالن اندیشه دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

کریدور نمایشگاهی سهروردی

-

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی