معارفه کانون همیاران - سالن سهروردی

19 آذر - 13:00 تا 16:00

دوره آموزشی اخلاق کاربردی برای مدیران - سالن شهید شهریاری

20 آذر - 08:00 تا 11:00

دوره آموزشی اخلاق کاربردی - سالن شهید شهریاری

23 آذر - 08:00 تا 11:00

سالن سهروردی

سالن سهروردی دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

مرکز همایش های بین المللی غدیر

سالن غدیر دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

سالن شهید شهریاری

سالن شهیدشهریاری دانشگاه زن...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

سالن اندیشه

سالن اندیشه دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

کریدور نمایشگاهی سهروردی

-

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی