طرحهای عمرانی - سالن اندیشه

27 اردیبهشت - 11:00 تا 12:00

کنگره بین المللی گیاهان دارویی - سالن شهید شهریاری

27 اردیبهشت - 15:00 تا 20:00

برگزاری کنگره بین المللی گیاهان دارویی - سالن اندیشه

27 اردیبهشت - 15:00 تا 20:00

سالن سهروردی

سالن سهروردی دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

مرکز همایش های بین المللی غدیر

سالن غدیر دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

سالن شهید شهریاری

سالن شهیدشهریاری دانشگاه زن...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

سالن اندیشه

سالن اندیشه دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

کریدور نمایشگاهی سهروردی

-

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی