هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی - سالن اندیشه

29 بهمن - 13:00 تا 16:30

اکران فیلم سیمرغ - سالن سهروردی

30 بهمن - 15:30 تا 17:30

معاونت فرهنگی- کارآفرینی - سالن سهروردی

1 اسفند - 11:00 تا 12:00

سالن سهروردی

سالن سهروردی دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

مرکز همایش های بین المللی غدیر

سالن غدیر دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

سالن شهید شهریاری

سالن شهیدشهریاری دانشگاه زن...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

سالن اندیشه

سالن اندیشه دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

کریدور نمایشگاهی سهروردی

-

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی