جلسه هم اندیشی اساتید - سالن شهید شهریاری

2 بهمن - 10:00 تا 12:00

کارگروه فنی حرفه - سالن اندیشه

2 بهمن - 14:00 تا 16:00

همایش ملی گوسفند افشار - مرکز همایش های بین المللی غدیر

4 بهمن - 08:00 تا 12:00

سالن سهروردی

سالن سهروردی دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

مرکز همایش های بین المللی غدیر

سالن غدیر دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

سالن شهید شهریاری

سالن شهیدشهریاری دانشگاه زن...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

سالن اندیشه

سالن اندیشه دانشگاه زنجان ...

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی

کریدور نمایشگاهی سهروردی

-

مشخصات سالن مشاهده جدول زمانبندی